ผู้ป่วยสูงวัยไม่ใช่ปัญหา

"Geriatric patients VS Anesthesia service team"

เลขที่ลงทะเบียน :
                          ลงทะเบียนเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513
* ชื่อ - สกุล :
  
* เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :
ตำแหน่ง :
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ที่ปฏิบัติงาน :
E- mail :
เบอร์มือถือ :
สถานที่ส่งเอกสาร :

จังหวัด :   อำเภอ :   ตำบล :   รหัสไปรษณีย์
* สรุปการลงทะเบียน
ยังไม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น : 0.00 บาท